آخرین خبرها


کارت دانشجویی
سه شنبه 09 آبان 1396

از کلیه دانشجویان ورودی مهر ماه 1395 و ماقبل که تا کنون کارت دانشجویی دریافت ننموده اند و یا کارت آنها مفقود شده است،تقاضا می گردد ت

تقویم آموزشی

29دی
شروع انتخاب واحد نیم سال دوم تحصیلی 95-96


9بهمن
آغاز نیم سال تحصیلی 95-96


9بهمن
شروع کلاس های نیم سال تحصیلی 95-96


16بهمن
شروع حذف و اضافه نیم سال دوم تحصیلی 95-96


23اردیبهشت
شروع حذف تک درس نیم سال دوم تحصیلی 95-96


3خرداد
پرینت کارت ورود به جلسه نیم سال دوم تحصیلی 95-96


11خرداد
پایان کلاس های نیم سال دوم تحصیلی 95-96


18خرداد
شروع امتحانات نیم سال دوم تحصیلی 95-96