تقویم آموزشی

15شهریور
شروع انتخاب واحد نیم سال اول تحصیلی 95-96


27شهریور
آغاز نیم سال تحصیلی 95-96


27شهریور
شروع کلاس های نیم سال تحصیلی 95-96


10مهر
شروع حذف و اضافه نیم سال اول تحصیلی 95-96


4دی
شروع حذف تک درس نیم سال اول تحصیلی 95-96


16دی
پایان کلاس های نیم سال اول تحصیلی 95-96


18دی
شروع امتحانات نیم سال اول تحصیلی 95-96


11دی
پرینت کارت ورود به جلسه نیم سال اول تحصیلی 95-96