معرفی کارکنان حوزه ریاست

حوزه ریاست:

  نام و نام‌خانوادگی  عنوان شغلی - مسئولیت ها  شماره تماس داخلی 
دکتر هادی معماریان خلیل آباد رئیس مرکز 05155258801 - داخلی102
 
دکتر میثم مجیدی خلیل آباد مشاور رئیس 05155258801 - داخلی103
 
مرضیه سبحانی مسئول دفتر ریاست 05155258801 - داخلی101
 
محمدرضا دلیری راد مسئول گزینش 05155258801 - داخلی107
 

 

دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل:

 

  نام و نام‌خانوادگی  عنوان شغلی - مسئولیت ها  شماره تماس 
مجید عاقل رئیس دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل 05155258801-داخلی112
محبوبه رمضان نیا - کارشناس روابط عمومی
- کارشناس امور بین الملل
05155258801-داخلی112
09112110501
تلگرام و سروش 09365319790
دکتر مهدی مکاری کارشناس امور هیات امنا 05155258801 - داخلی108
مرضیه سبحانی کارشناس امور دبیرخانه محرمانه 05155258801 - داخلی101