امروز يكشنبه 26 فروردين 1403

گروه نظارت ،ارزیابی و تضمین کیفیت

  نام و نام‌خانوادگی  عنوان شغلی - مسئولیت ها  شماره تماس 
دکتر زینب محمدحسینی نوه رئیس گروه نظارت و ارزیابی 05155258801-داخلی111

جهت برقراری ارتباط با دفتر نظارت و ارزیابی مرکزآموزش عالی کاشمر

از طریق ایمیل nezarat@kashmar.ac.ir اقدام فرمایید.

اهداف مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت (ناتک) در دانشگاه ها

 1. تحلیل نظام مند و راهبردی رسالت، اهداف و عملکرد مؤسسه به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و چالش ها
 2. نهادینه کردن و اشاعه فرهنگ نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در مؤسسه
 3. ارتقای کیفیت مولفه های دروندادی، فرایندی و بروندادی مؤسسه
 4. نهادینه کردن ارزیابی درونی به عنوان یکی از فرایندهای اصلی برنامه ریزی بهبود کیفیت فعالیت های آموزشی، پژوهشی و فناوری، فرهنگی و اجتماعی، دانشجویی و اجرایی موسسه
 5. افزایش بهره وری با استفاده از فرایند نظام مند نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مؤسسه
 6. ایجاد وحدت رویه در امر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در همه حوزه های عملکردی مؤسسه
 7. تقویت زمینه های پاسخگویی موسسه به ذینفعان داخلی و بیرونی
 8. ارتقا و تضمین کیفیت نظام مند مؤسسه از طریق بررسی و مقایسه وضعیت موجود با استانداردهای ملی منطقه ای و بین المللی

 

وظایف و اختیارات مدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت (ناتک)

1. نظارت و ارزیابی مستمر بر کیفیت دانشگاه و تعیین میزان تحقق اهداف در ابعاد آموزشی، پژوهشی، فناوری، فرهنگی و اجتماعی، دانشجویی و اداری مالی و پشتیبانی

2. هدایت و مشارکت فعالانه در ارزیابی راهبردی و تدوین سند جامع دانشگاه

3. نظارت و ارزیابی برنامه‌های راهبردی و عملیاتی دانشگاه و پایش مستمر و نظام‌مند میزان پیشرفت و تحقق برنامه‌ها

4. تشکیل کارگروه های تخصصی ناتک با هماهنگی رئیس دانشگاه

5. نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا، آئین نامه ها و دستورالعمل ها در تمام حوزه های فعالیت دانشگاه

6. مدیریت امور ارزیابی درونی واحدها و گروه های آموزشی و پژوهشی دانشگاه

7. پیگیری و تحقق اقدامات ناشی از ارزیابی های درونی و بیرونی دانشگاه به منظور تدوین برنامه های بهبود کیفیت عملکرد معاونت ها، واحدها و گروه های کاری دانشگاه

8. فراهم نمودن بستر مناسب برای ارزیابی بیرونی توسط نهادهای تخصصی دولتی و غیردولتی

9. ارزیابی و ارائه گزارش عملکرد واحدهای سازمانی (مؤسسه) دانشگاه شامل معاونت ها، دفتر ارتباط با صنعت، دانشکده ها، گروه های آموزشی و پژوهشی، شوراها و کمیته‌های تخصصی (در ابعاد آموزشی، پژوهش و فناوری، فرهنگی و اجتماعی، دانشجویی، زیرساختی و اداری و مالی)

10.  ارزیابی عملکرد مدیران، اعضای دانشگاه (اعم از هیأت علمی و غیر هیأت‌علمی) و واحدهای فناور

11.  دریافت و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات و دسترسی به کلیه‌ اسناد و مدارک مورد نیاز به منظور نظارت، ارزیابی وتضمین کیفیت دانشگاه و سنجش میزان دستیابی به اهداف مورد نظر

12.  همکاری و هماهنگی لازم برای انجام ارزیابی توسط مرکز ناتک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و هیأت های ناتک استان

13.  پیگیری اقدامات و برنامه های بهبود کیفیت واحدها و گروه های دانشگاه براساس گزارش های نظارت و ارزیابی‌

14.  دریافت و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات دانشگاه به منظور سنجش میزان دستیابی به اهداف مورد نظر ماده 2 آیین نامه نظارت (22/05/1396) و ارسال گزارش عملکرد در پایان هر نیمسال تحصیلی به دبیرخانه شورای ناتک وزارت عتف

15.  تهیه پیوست ارزیابی برای تمامی طرح ها و برنامه های دانشگاه

16.  تحلیل و ارزیابی طرح ها و سیاست های راهبردی، توسعه رشته ها، جذب هیأت علمی و نیروی انسانی، پذیرش و تعیین ظرفیت دانشجو، تعیین ظرفیت پذیرش واحدهای فناور و نظارت بر خروج واحدهای مذکور، ایجاد و گسترش گروه های آموزشی و پژوهشی و ارتقای سطح واحدهای دانشگاه و ارائه آن به شورا

17.  توانمندسازی اعضای هیأت علمی، کارشناسان، تمامی همکاران دانشگاه و واحدهای فناوری در حوزه ناتک

18.  سایر وظایف مرتبط که از سوی شورا به مدیریت محول می شود.

 

تبصره ۱: در راستای بهبود کارایی و اثربخشی فعالیت های برنامه ریزی، ناتک موسسه باید سیستم اطلاعاتی مناسب و یکپارچه مستقر نماید.

تبصره ۲:  کلیه واحدها و اعضای موسسه در قبال ارائه اسناد، مدارک و اطلاعات درست و بموقع به مدیریت ناتک، موظف و پاسخگو هستند.

 

وظایف و اختیارات شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در موسسه های آموزش عالی

 1. هدایت و راهبری فعالیت های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت و ارائه پیشنهادها به رئیس دانشگاه
 2. بررسی و تصویب طرح های پیشنهادی مربوط به نظارت، ارزیابی وتضمین کیفیت دانشگاه
 3. ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه فراهم آوردن منابع و امکانات مناسب برای انجام بهینه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت به رئیس دانشگاه
 4. تنظیم و تصویب دستورالعمل های داخلی مرتبط با اجرای نظارت، ارزیابی وتضمین کیفیت دانشگاه
 5. دریافت و بررسی گزارش های نظارت و ارزیابی معاونت ها، دانشکده ها، واحدها و گروه های کاری دانشگاه و ارائه آن به بخش های مربوط به منظور تغییر، اصلاح و تدوین برنامه های بهبود کیفیت
 6. بررسی و ارزیابی طرح ها و سیاست های راهبردی، توسعه رشته ها، جذب هیأت علمی و نیروی انسانی، پذیرش و تعیین ظرفیت دانشجو، ایجاد و گسترش گروه های آموزشی و ارتقای سطح واحدهای دانشگاه برای طرح و تصویب نهایی در شورای دانشگاه

 

اعضای شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت (ناتک)

دکتر امین حسینی رئیس مرکز و رییس شورا

دکتر هادی دهقان  معاون آموزشی، پژوهشی و دانشجویی  و نایب رییس شورا

دکتر زینب محمد حسینی نوه رئیس گروه ناتک و دبیر شورا

دکتر مهدی مکاری مدیر امور آموزشی و پژوهشی

دکتر سمیه گلدوی  عضو هیات علمی 

 

دانلود فایل آیین نامه ناتک عتف

دانلود فایل آیین نامه تشکیل شورا سال ۹۶