امروز يكشنبه 26 فروردين 1403

مدیریت امور اداری و پشتیبانی

  نام و نام‌خانوادگی  عنوان شغلی - مسئولیت ها  شماره تماس 
دکتر امین حسینی معاون اداری، مالی و مدیریت منابع 05155258801 - داخلی102
 
محمد حسین نیا سرپرست مدیریت امور اداری و پشتیبانی 05155258801 - داخلی109
 
اعظم خواجه کارشناس کارگزینی ،رفاه ،بیمه و بازنشستگی 05155258801 - داخلی109
 

شرح وظائف و مسئولیت های مدیر اداری و پشتیبانی

 1. نظارت بر حسن جریان کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی
 2. صدور دستورات الزم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدها
 3. سازماندهی فعالیتهای مربوط و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی
 4. تعیین خط مشی و نظارت بر حسن اجرای آن
 5. صدور دستورالعملها و ضوابط مربوط
 6. شرکت در کمیسیونها، سمینارها و جلسات مختلف و تهیه گزارشات الزم جهت استحضار مقام مافوق
 7. بررسی گزارشهای تهیه شده از کارهای انجام یافته و ارائه به مقامات مافوق
 8. مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و اظهارنظر در مورد نحوه اجرای قوانین و مقررات مورد عمل
 9. پیگیری، تصویب دستورالعملها، آئین نامهها، بخشنامه ها و .... ذیربط
 10. شناسایی ارائه دهندگان خدمات و تسهیالت رفاهی به مراجع ذیربط

 

شرح وظائف و مسئولیت های کارشناس کارگزینی، رفاه، بیمه و بازنشستگی

 1. رسیدگی به فرمهای پرشده استخدامی به منظور حصول اطمینان از صحت آنها
 2.  تهیه پیش نویس کارگزینی از قبیل پیش نویس احکام انتقال، مرخصی، معذوریت، ترفیع، اضافه کار و نظیر آن با اطلاع مقام مافوق و با رعایت قوانین و مقررات مربوط
 3.  رسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهای واصله مربوط به امور استخدام، تبدیل وضع استخدامی، ترفیع، بازنشستگی و تعیین برقراری حقوق بازنشستگی و یا وظیفه
 4. انجام امور مربوط به بیمه و رفاه کارمندان
 5. برنامه ریزی و تمشیت و سرپرستی امور مختلف کارگزینی
 6.  اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام هدفهای موردنظر آیین نامه استخدامی و پیوستهای آن
 7. بررسی و معرفی کارمندان واجد شرایط لازم جهت انجام مشاغل مورد نظر دانشکده ها/ معاونت ها/ مدیریت ها
 8.  شرکت در کمیسیون ها و جلسات مختلف
 9.  پیش بینی احتیاجات پرسنلی سازمان متبوع و اقدام در مورد تأمین این احتیاجات
 10.  مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و اظهارنظر در مورد نحوه اجرای قوانین و مقررات مورد عمل
 11.  پیگیری، تصویب دستورالعمل ها، آئین نامه ها، بخشنامه ها و .... ذیربط
 12.  اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری
 13.  شناسایی ارائه دهندگان خدمات و تسهیلات رفاهی به مراجع ذیربط
 14.  صدور کلیه احکام کارکنان (رسمی، پیمانی، قراردادی، روزمزد بیمه ای(
 15.  مکاتبات لازم در خصوص کارکنان متقاضی مأموریت و انتقال به دانشگاه یا از دانشگاه به سایر سازمانها
 16.  تعامل با سایر دانشگاه ها و سازمان ها در خصوص امور اداری و رفاهی