امروز پنجشنبه 2 خرداد 1398

هم‌اندیشی و بررسی راهکارهای افزایش بهره‌وری بیشتر گونه‌های موجود منطقه ترشیز

هم‌اندیشی و بررسی راهکارهای افزایش بهره‌وری بیشتر گونه‌های موجود منطقه ترشیز با توجه به بحران آب کشور و همچنین پتانسیل‌سنجی معرفی و فرآوری گونه‌های جدید کم‌آب‌طلب و سازگار با شوری مناطق مختلف ترشیز کهن در راستای کمک به اقتصاد و معیشت کشاورزان در نشست خانم دکتر صالحی محقق مرکز ملی تحقیقات شوری ایران با دکتر معماریان و سایر همکاران مرکز آموزش عالی کاشمر

"روابط عمومی و امور بین‌الملل مرکز آموزش عالی کاشمر"