امروز شنبه 27 مرداد 1397

نشست صمیمی جناب دکتر معماریان با دکتر اختراعی رئیس انجمن تحقیق و توسعه خانه صنعت استان خراسان رضوی

نشست صمیمی جناب دکتر معماریان ریاست مرکز آموزش عالی کاشمر(دانشگاه دولتی کاشمر)، دکتر اختراعی رئیس انجمن تحقیق و توسعه خانه صنعت استان خراسان رضوی و دکتر عاقل مدیر مرکز نوآوری ترشیز در خصوص شروع همکاری‌های دوجانبه طرح‌های مطالعاتی پژوهشی و پتانسیل‌سنجی سرمایه‌گذاری در منطقه ترشیز

روابط عمومی