دومين جشنواره فناوري‌هاي آب

رويداد استارتاپي

دومين جشنواره فناوري‌هاي آب

با تاكيد بر سازگاري با كم آبي

مشهد مقدس : دانشگاه فردوسي 12 الي 15 آذرماه 1397