توزیع کالابرگ حمایتی خرید

دانشجویان خوابگاهی و غیر خوابگاهی مرکز آموزش عالی کاشمر می توانند از چهارشنبه 98/09/06 جهت دریافت کالابرگ حمایتی خرید (مواد غذایی) به امور دانشجویی مراجعه کنند.