امروز جمعه 26 مرداد 1397

انعکاس گزارش تصویری مربوط به مسابقات و فعالیتهای جشنواره ورزشهای همگانی بهاره مرکز آموزش عالی کاشمر در سایت اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری