امروز يكشنبه 26 فروردين 1403

معرفی کارکنان

  نام و نام‌خانوادگی  عنوان شغلی - مسئولیت ها  شماره تماس 
دکتر هادی دهقان مدیر امور دانشجویی 05155258801-داخلی111
اعظم خواجه کارشناس امور انضباطی دانشجویی

رابط خوابگاه خواهران

05155258801-داخلی109
مهدی مهماندوست

کارشناس امور دانشجویی

کارشناس تسهیلات رفاهی

کارشناس تغذیه

05155258801-داخلی110

سارا یعقوبیان کارشناس مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی 05155258801-داخلی110
مهدی علیزاده

کارشناس تربیت بدنی

کارشناس خوابگاهها

05155258801-داخلی110
دکتر مهدی ناظمی مسئول تربیت بدنی و امور فوق برنامه 05155258801-داخلی112