شرح وظایف مديريت امور آموزشی و پژوهشی

- دبيري شوراهاي آموزشي و پژوهشي مركز و تنظيم و تدوين مصوبات شوراهاي مذكور

- برنامه ريزي و بهره برداري مطلوب از امكانات و تسهيلات و تجهيزات و نيروي انساني در جهت ارتقا سطح علمي مركز

- هماهنگ ساختن فعاليت هاي آموزشي مركز در رشته ها و گرايش هاي مختلف با همكاري رئيس دانشكده

- نظارت بر نحوه ارائه دروس و اظهار نظر در خصوم پيشنهادات دانشكده نسبت به متون دروس و محتواي دروس بر اساس برنامه ها و سرفصل هاي مصوب

- بررسي و ارزيابي متون درسي اساتيد به منظور اطمينان از انطباق آنها با برنامه ها و سرفصل هاي مصوب

- تهيه و تنظيم برنامه هاي آموزشي و واحدهاي درسي مورد نياز براي تدريس در هر رشته تحصيلي در محدوده مقررات

- اظهار نظر درباره ساعات تدريس و تحقيق و كار علمي اعضاي هيأت علمي

- بررسي و ارائه پيشنهاد در مورد اصلاح سرفصل ها، اصلي يا اختياري بودن عناوين دروس و تعيين محتواي دروس با توجه به آخرين پيشرفتهاي علمي جهت ارائه به مراجع ذي صلاح جهت تصويب

- بررسي درخواست دانشكده ها براي ايجاد رشته يا گروه جديد

- مكاتبه با مراجع ذي صلاح، جهت اخذ مجوز ايجاد گروه جديد يا ايجاد و اجراي رشته جديد

- همكاري با واحدهاي لذي ربط جهت برگزاري كارگاه هاي آموزشي براي پرسنل شاغل در بخش هاي آموزشي دانشكده ها

- انجام امور مربوط به بازنگري دروس

- استعلام از سازمان سنجش آموزش كشور در مورد ظرفيت پذيرش دانشجو از آزمون سراسري در مقاطع مختلف تحصيلي

- ارسال فرم هاي اعلام ظرفيت به دانشكده ها و بررسي ظرفيت هاي اعلام شده از سوي دانشكده ها و تطابق با آيين نامه هاي موجود

- پيگيري امور مربوط به ظرفيت نهايي پذيرش دانشجو در هر سال تحصيلي

- تهيه، تنظيم و نگهداري برنامه هاي مصوب آموزشي دانشجويان دوره هاي مقاطع مختلف تحصيلي و تدوين مقررات مربوط به صورت كاتالوگ هاي معرفي دوره هاي مقاطع مختلف تحصيلي

- تهيه و ابلاغ تقويم مركز و نظارت بر تنظيم برنامه هاي هفتگي و امتحاني دروس دوره هاي مقاطع مختلف تحصيلي مركز

-  نظارت بر حسن اجراي آيين نامه ها، بخشنامه ها و مصوبات آموزشي در واحدهاي لذي ربط و نظارت بر اداره خدمات آموزشي در واحدهاي تابعه

- رسيدگي به مشكلات دانشجويان در مقاطع مختلف تحصيلي و برآورد نارسائي هاي آيين نامه ها و مصوبات و پيشنهاد راه حل به معاونت آموزشي، پژوهشي و دانشجويي مركز

- همكاري با مسئولين مركز و وزارتخانه درامر برگزاري امتحانات ورودي دانشگاه ها و ...

 -  استفاده از آمار و اطلاعا ت جهت برنامه ريزي، نظارت و ارزيابي دانشجويان جديد الورود و دانش آموخته مقاطع مختلف تحصيلي

- نظر خواهي از دانشكده ها در خصوم تغييرات برنامه هاي آموزشي

- انجام امور ثبت نام و امتحانات دانشجويان در كليه مقاطع مختلف تحصيلي براساس سياست هاي متخذه

- دريافت ليست پذيرفته شدگان از سازمان سنجش آموزش كشور

- اعمال دستورالعمل هاي صادره در خصوم ثبت نام پذيرفته شدگان در هر ترم

- همكاري با دانشكده ها در تهيه برنامه هاي هفتگي و ارسال آن به واحد رايانه و تهيه كد دروس

- همكاري در تدوين آيين نامه هاي اجرايي مربوط به حوزه معاونت آموزشي، پژوهشي و دانشجويي مركز

- تهيه و تدوين و ارسال گزارشات مربوط به حوزه معاونت آموزشي، پژوهشي و دانشجويي مركز

- انجام امور مربوط به امور پذيرفته شدگان

- پاسخگويي به سئوالات دانشجويان در زمينه امور آموزشي

- انجام امور مربوط به صدور گواهي، معرفي نامه وساير مكاتبات

- ابلاغ برنامه هاي امتحاني برطبق تصميمات متخذه به دانشكده ها و گروه هاي آموزشي و نظارت بر امر امتحانات پايان ترم

- دريافت ليست نمرات و حضور و غياب و ارسال آن به واحد رايانه و تهيه كارنامه تحصيلي دانشجويان

- انجام امور مربوط به تطبيق واحدها و راهنمايي دانشجويان در زمينه انتخاب دروس

- كنترل وضعيت آموزشي كليه دانش آموختگان در جهت رعايت تقسيم بندي دروس تعيين شده، كنترل نمرات مكتسبه و اعمال آيين نامه هاي مربوط

- صدور گواهي هاي موقت دانش آموختگان

- تهيه آمار دانش آموختگان در پايان هر ترم و ارائه آن به مسئولين لذي ربط

 - ارسال تأييديه فارغ التحصيلي به دانشگاه ها و مراكز دولتي

- حفظ و نگهداري سوابق تحصيلي دانش آموختگان

- نظارت بر اجراي آيين نامه ها در خصوم انتقال و ميهماني دانشجويان

- تهيه آمار و اطلاعات مربوط به دانشجويان تحصيلات تكميلي و تنظيم قراداد دانشجويان بورسيه

- انجام امور مربوط به آزمون تحصيلات تكميلي با همكاري سازمان سنجش آموزش كشور

- بررسي و انجام مطلاعات و پژوهشهاي مورد نظر شوراي هدايت استعدادهاي درخشان و ارائه نظرات كارشناسي و مشورتي به شوراي مزبور

- تهيه و تدوين طرح ها، برنامه ها و آيين نامه ها براي تحقق اهداف و وظايف شوراي هدايت استعدادهاي درخشان

- تهيه برنامه كار و تنظيم دستور جلسات و صورتجلسات شوراي هدايت استعدادهاي درخشان

پ- برقراري سيستم نظارت و كنترل بر اجراي مصوبات شوراي هدايت استعدادهاي درخشان و ارزيابي نتايج حاصله از اجراي آنها و ارائه گزارش هاي مربوط

- بررسي و مطالعه درباره روشهاي شناسايي استعدادهاي درخشان

- بررسي و تدوين برنامه هاي آموزشي و پژوهشي براي شكوفا سازي استعدادهاي درخشان

- بررسي عوامل خروج استعدادهاي درخشان از كشور و ارائه راه كارهاي جذب نخبگان ايراني خارج از كشور

- ارائه خدمات مشاوره و اطلاع رساني به دانشجويان استعدادهاي درخشان

- انتشار آثار علمي در زمينه استعدادهاي درخشان

- تهيه بانك هاي اطلاعاتي در زمينه استعدادهاي درخشان

- حمايت مادي و معنوي از استعدادهاي درخشان

- توزيع اعتبارات مربوط به استعدادهاي درخشان به دانشكده ها، مؤسسات پژوهشي و انجمن هاي علمي مجري برنامه هاي شكوفا سازي استعدادهاي درخشان

- ارائه گزارش عملكرد سالانه به شوراي هدايت استعدادهاي درخشان

- انجام بررسي هاي لازم براي شناخت نيازهاي تحقيقاتي و پژوهشي و فناوري مركز با توجه به سياستهاي صنعتي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور از طريق گردآوري و محاسبه شاخص ها و معيارهاي مربوط و اتخاذ تصميم در مورد فعاليتهاي پژوهشي و فناوري

- بررسي طرحهاي تحقيقاتي، پژوهشي و فناوري انجام شده توسط اساتيد از نظر كيفيت و هزينه هاي پيش بيني شده

- تهيه، تنظيم و جمع آوري آمار و اطلاعات پروژه هاي انجام شده و در دست اجرا و ارسال آن به مراجع لذي ربط

 - تامين امكانات تجهيزاتي و وسايل و لوازم مورد نياز پروژه ها به كمك واحدهاي مربوط

- انجام كليه امور مربوط به انعقاد قراردادهاي تحقيقاتي و اقدام در خصوم اجراي آنها

-  برقراري ارتباط با قطب هاي علمي، صنعتي و اقتصادي كشور به منظور شناخت طرحهاي تحقيقاتي و آموزشي و نيروهاي تخصصي مورد نياز آن ها

- معرفي امكانات علمي، تحقيقاتي و توانائي هاي بالقوه مركز به جامعه

- جمع آوري طرحهاي متناسب علمي و صنعتي صنايع بخش هاي مختلف جامعه جهت استفاده دانشجويان مقاطع مختلف تحصيلي

- انجام امور مربوط به پروژه هاي تحقيقاتي

- شناخت دوره هاي تخصصي كوتاه مدت و بلند مدت مورد نياز بخش هاي صنعتي كشور

- دعوت از محققين و دانشمندان كشورهاي مختلف براي شركت در كنفرانس ها و سيمنارهاي علمي پژوهشي در مركز با همكاري واحدهاي لذي ربط

 - همكاري و ايجاد هماهنگي بين فعاليت هاي پژوهشي دانشكده ها و واحدهاي مختلف تحقيقاتي و اجرايي

- انجام بررسي هاي لازم در زمينه تغيير يا توسعه برنامه هاي پژوهشي به منظور تطبيق با نيازهاي جامعه

- بررسي و پيشنهاد اعتبارات مورد نياز واحدهاي پژوهشي با توجه به برنامه هاي تعيين شده

- برگزاري سمينارها و كنفرانس هاي علمي و برنامه ريزي و هماهنگي براي ارائه مقالات علمي توسط اعضاي هيأت علمي مركز در كنفرانسهاي علمي بين المللي و منطقه اي خارجي با واحدهاي لذي ربط مركز

- برنامه ريزي و همكاري با اعضاي هيأت علمي در انتشار تاليفات و كتب ترجمه شده

- برنامه ريزي و نظارت بر مجلات علمي - پژوهشي مركز

- انجام امور مربوط به فرصت هاي مطالعاتي و سفرهاي علمي و نظارت بر امور تحصيلي اعضاي هيأت علمي با هماهنگي واحدهاي لذي ربط مركز

- برقراري ارتباط با اساتيد و صاحب نظران و متخصصان و ترغيب آنان جهت ارائه مقالات، ترجمه و تاليفات علمي جهت بررسي و نشر در مجلات علمي و فني مركز با هماهنگي واحدهاي لذي ربط

 . – برنامه ريزي و تمهيد ساز و كارهاي اجرايي لازم براي ايجاد همسويي ميان فعاليت هاي مرتب با توسعه فناوري و نوآوري در سطح كشور و در چارچوب اهداف و وظايف مركز

- مطالعه و اتخاذ تدابير لازم به منظور افزايش كارايي و اثر بخشي فناوري كشور بتا جهت گيري توسعه تحقيقات كاربردي با همكاري واحدهاي ذي ربط

 - همكاري در اصلاح و بازنگري در برنامههاي مرتب با توسعه فنّاوري در كشور و ارائه پيشنهادات لازم به مراجع ذي صلاح

- حمايت از پژوهشهاي بنيادي، كاربردي و توسعهاي مرتب با فنّآوري هاي نوين

- برنامه ريزي براي تدارك منابع مالي توسعه فنّاوري در مركز

- ايجاد زمينه هاي مناسب براي عرضه فنّاوري در داخل و خارج از كشتور و حمايت از صدور فنّاوري در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب

- انجام همكاري و مبادلات فنّاوري با مراجع و مراكز علمي و فنّاوري در كشور

- استفاده از نظرات تخصصي كارشناسان و متخصصين حوزه فنّاوري دستگاه هاي اجرايتي و تشكيل كارگروه هاي برنامه ريزي، ارزيابي و نظارت امور فنّاوري حسب مورد

- انجام اقدامات لازم به منظور تدوين برنامه فناوري و بودجه سالانه مركز براي انتقال دانش فني و بومي كردن فناوري هاي انتقال يافته به داخل كشور در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب

- انجام حمايت و پشتيباني هاي لازم از ترويج و توسعه فناوري بويژه فناوري هاي بومي و نظارت بر حسن اجراي آن

- اتخاذ تدابير حمايتي و پشتيباني از توسعه تحقيقات بنيادي و پژوهش هاي مرتب با فناوري هاي نوين بر اساس اولويت ها

- مطالعه و بررسي به منظور بازنگري و تجديد نظر در قوانين و مقررات موجود و ارائه پيشنهادات لازم به مراجع ذي صلاح

- مديريت، ساماندهي و پايش امور فناوري اطلاعات و پيش بيني اعتبارات مربوط در سطح مركز

- اتخاذ تدابير و اقدامات لازم و تعريف پروژه ها در سطح مركز

- اتخاذ تدابير لازم در جهت گسترش استفاده از فناوري اطلاعات

- اتخاذ تدابير لازم در جهت ايجاد، گسترش و نظارت بر دولت الكترونيك و خدمات الكترونيكي

- اتخاذ تدابير لازم در جهت ايجاد، گسترش و پشتيباني از زير ساخت هاي فناوري اطلاعات

- گسترش امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات

- ايجاد، گسترش و نظارت بر سامانه هاي نرم افزاري و سخت افزاري فناوري اطلاعات در سطح مركز

- تدوين و اصلاح استانداردها، آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها در حوزه فناوري اطلاعات و نظارت بر اجراي آنها در سطح مركز

- نظارت بر اجراي قوانين و اسناد بالادستي فناوري اطلاعات كشور در سطح مركز

- حضور در مجامع، نشست ها، همايش ها، جلسات داخلي و بین المللي، همكاري و انعقاد تفاهم نامه و قرارداد با دستگاه ها، سازمانها و شركتها، در حوزه فناوري اطلاعات به نمايندگي از مركز

- تدوين و پيشنهاد قوانين، آييننامه ها در حوزه فناوري اطلاعات به نمايندگي از مركز

- همكاري و استفاده از توانمندي هاي اعضاي هيأت علمي به منظور انجام امور تخصصي در حوزه فناوري اطلاعات

- اداره فعاليتهاي مربوط به خدمات رايانه اي و برقراري ارتباط با شبكه هاي رايانه داخلي و خارجي

- مديريت و پشتيباني شبكه داخلي

- ايجاد بانك اطلاعاتي مركز و همكاري در استفاده بهينه از مراكز خدمات رايانه اي مركز

- همكاري با واحدهاي مركز در جهت ارائه اطلاعات و آمار درخواستي

- تهيه و نگهداري نرم افزارهاي مورد نياز حوزه هاي مختلف مركز

- انجام امور مربوط به شبكه اطلاع رساني داخلي و بين المللي

- حمايت و پشتيباني از پايگاه اطلاع رساني مركز

- برقراري ارتباط مركز با شبكه جهاني اينترنت، نگهداري و پشتیباني سرورهاي اينترنت

- برنامه ريزي براي خريد پايگاه هاي اطلاعاتي ديجيتالي و انتخاب منابع لاتين مورد نياز مركز

- ارائه مشاوره به دانشكده ها در مورد خريد قطعات سخت افزاري و موارد مشابه

- نظارت بر تهيه و تأمين نرم افزارهاي مورد استفاده در واحدهاي مختلف مركز

- طراحي و پياده سازي سيستم هاي نرم افزارهاي مجازي در مركز

- طراحي سيستم هاي سخت افزاري مجازي در مركز

- راه اندازي پايلوت مجازي در مركز

- ارائه استانداردهاي آموزش الكترونيك

- انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق.