معرفی کارکنان

  نام و نام‌خانوادگی  عنوان شغلی - مسئولیت ها  شماره تماس 
دکتر میثم عابدین پور معاون آموزشی، پژوهشی و دانشجویی 05155258801-داخلی111
مهری منتظری خادم کارشناس امور پژوهشی 05155258801-داخلی110
مهندس مجتبی روحی کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات 05155258801-داخلی121