امروز پنجشنبه 2 خرداد 1398

گروه نظارت و ارزیابی

  نام و نام‌خانوادگی  عنوان شغلی - مسئولیت ها  شماره تماس 
دکتر امین حسینی سرپرست گروه نظارت و ارزیابی 05155258801-داخلی123
ابراهیم روحانی کارشناس نظارت و ارزیابی 05155258801-داخلی106