همکاران

  نام و نام‌خانوادگی  عنوان شغلی - مسئولیت ها  شماره تماس 
دکتر مجید عاقل مدیر مرکز نوآوری ترشیز 05155258801-داخلی112
ابراهیم روحانی کارشناس مرکز نوآوری ترشیز 05155258801-داخلی106
رضا سعادتمند کارشناس مرکز نوآوری ترشیز 05155258801-داخلی119