امروز چهارشنبه 30 مرداد 1398

معرفی کارکنان

  نام و نام‌خانوادگی  عنوان شغلی - مسئولیت ها  شماره تماس 
دکتر علی اصغر مازنی مدیر امور دانشجویی 05155258801-داخلی104
اعظم خواجه کارشناس امور انظباطی دانشجویی
کارشناس امور خوابگاه دختران
05155258801-داخلی109
مهدی مهماندوست

کارشناس مسئول امور دانشجویی
کارشناس تغذیه

05155258801-داخلی110
مهدی ناظمی کارشناس تربیت بدنی 05155258801-داخلی116