کسب مقام سوم در بخش روابط عمومی الکترونیک جشنواره دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و پارک های علم و فناوری برتر منطقه ۹کشور

دسته مطلب: