امروز دوشنبه 29 آبان 1396

کارت دانشجویی

از کلیه دانشجویان ورودی مهر ماه 1395 و ماقبل که تا کنون کارت دانشجویی دریافت ننموده اند و یا کارت آنها مفقود شده است،تقاضا می گردد تا پایان وقت اداری روز شنبه 13/08/1396 به اموردانشجویی مراجعه نمایند.