همكاري مركز آموزش عالي كاشمر در افتتاح اولين پايگاه ورزش همگاني جاده سلامت شهر كاشمر

اولين پايگاه ورزش همگاني با همت شهرداري و شوراي شهر كاشمر، مركز آموزش عالي كاشمر و اداره ورزش وجوانان شهرستان كاشمر به منظور ايجاد نشاط و شادابي توأم با ارائه برنامه علمي و مشاوره آموزشي رايگان در زمينه هاي ارائه تمرينات اصلاحي، بررسي ناهنجاري هاي ساختار قامتي، تغذيه مناسب، كاهش و افزايش وزن و ... در راستاي توانمندسازي شهروندان كاشمر در ابتداي جاده سلامت (بلوار سيد مرتضي) افتتاح گرديد.