نشست صمیمی ریاست و همکاران مرکز آموزش عالی کاشمر با فرماندار محترم شهرستان

نشست صمیمی ریاست و همکاران مرکز آموزش عالی کاشمر با فرماندار محترم شهرستان و ارائه گزارش برنامه‌های تدوین شده و دردست اقدام دانشگاه دولتی کاشمر

"روابط عمومی و امور بین‌الملل مرکز آموزش عالی کاشمر"