امروز چهارشنبه 30 بهمن 1398

نرم افزارهای موجود در بانک نرم افزاری

نرم افزارهای موجود در بانک نرم افزاری مرکز اموزش عالی کاشمر:

 1. CPed
 2. Cropwatwin
 3. CurveExpert
 4. EFH
 5. Epanet
 6. Flowpro2
 7. HecHms
 8. HydraulicsFormula
 9. HaydroCalc
 10. HydroClv
 11. Hydros1d
 12. SPSS
 13. Maple
 14. Matlab
 15. Salt Med
 16. Smada
 17. SoilWater
 18. Surfer 8
 19. vs2012
 20. Winflume32
 21. Wrplot

 

برای دریافت نرم افزارهای موردنیاز به خانم دکتر قومنجانی مراجعه کنید.