امروز دوشنبه 28 خرداد 1397

دانشجویان ساکن خوابگاه-کارت ورود به جلسه

تصویر کارشناس آموزش

قابل توجه دانشجویان خوابگاهی:
سایت آموزشی دانشجویانی که نسبت به پرداخت شهریه خوابگاه اقدام ننموده اند، بسته می باشد. لذا این دانشجویان تا روز چهارشنبه مورخه 1397/3/2 فرصت دارند نسبت به پرداخت شهریه اقدام و برگه ورود به جلسه خود را پرینت نمایند. بدیهی است از حضور دانشجو بدون برگه ورود به جلسه، جلوگیری خواهد شد.