امروز چهارشنبه 5 تير 1398

حذف تک درس

تصویر کارشناس آموزش

آغاز شروع حذف تکدرس از 29 اردیبهشت لغایت 2 خرداد
دانشجویانی که قصد حذف یک درس نظری را دارند، می توانند با مراجعه به آموزش فرم را دریافت نمایند.
ضمنا دانشجویان باید امضاء استاد درس، مدیر گروه و مدیر آموزش را تکمیل نمایند. فرمهایی که هرکدام از امضاها را نداشته باشد، اعمال نخواهند شد.