جلسه هم اندیشی رئیس مرکز آموزش عالی کاشمر بهمراه آقای دکتر بنیادی با دکتر رحیمی مجری طرح آمایش آموزش عالی کشور

جلسه هم اندیشی رئیس مرکز آموزش عالی کاشمر بهمراه آقای دکتر بنیادی نماینده محترم مردم منطقه ترشیز کهن با جناب آقای دکتر رحیمی مجری طرح آمایش آموزش عالی کشور در خصوص برنامه و ماموریت راهبردی مرکز آموزش عالی کاشمر

"روابط عمومی و بین الملل مرکز آموزش عالی کاشمر "

دسته مطلب: