امروز پنجشنبه 2 خرداد 1398

برگزاری اولين جلسه شوراي راهبري مديريت سبز مرکز آموزش عالی کاشمر

تدوين برنامه ريزي راهبردي مديريت سبز در حوزه¬ هاي فعاليت هاي زيست-محيطي، برنامه ريزي سبز و آموزش و پژوهش سبز در اولين جلسه شوراي راهبري مديريت سبز مرکز آموزش عالی کاشمر اولين جلسه شوراي راهبري مديريت سبز در روز دوشنبه مورخ 30/7/1397 در محل اتاق رياست مركز آموزش عالي كاشمر به مدت دو ساعت برگزار گردید. دستور کار جلسه، تدوين برنامه ريزي راهبردي مديريت سبز در حوزه¬ هاي فعاليت هاي زيست-محيطي، برنامه ريزي سبز و آموزش و پژوهش سبز بود که از جمله برنامه های مهمی بود که در این جلسه مورد بحث و بررسي قرار گرفت مديريت در حوزه هاي كاهش مصرف آب، انرژي و مواد در دانشگاه بود که راهكارهاي مورد نظر ارايه گرديد