ایرنا | پژوهشکده اقلیم شناسی درخراسان رضوی یک مزیت به شمارمی رود