امروز جمعه 29 شهريور 1398

اصلاحیه ساعت حرکت سرویس ها در ماه مبارک رمضان

ساعت حرکت سرویس پسران :

7:40 خوابگاه به دانشگاه
9:40 دانشگاه به خوابگاه
9:50 خوابگاه به دانشگاه
11:40 دانشگاه به خوابگاه
11:50 خوابگاه به دانشگاه
13:40 دانشگاه به خوابگاه
13:50 خوابگاه به دانشگاه
15:40 دانشگاه به خوابگاه
15:50 خوابگاه به دانشگاه
17:40 دانشگاه به خوابگاه
17:50 خوابگاه به دانشگاه
19:30 دانشگاه به خوابگاه

 

ساعت حرکت سرویس دختران:

۷:۴۰خوابگاه به دانشگاه
۹:۴۰دانشگاه به خوابگاه
۹:۵۰ خوابگاه به دانشگاه
۱۱:۴۰دانشگاه به خوابگاه
۱۱:۵۰ خوابگاه به دانشگاه
۱۳:۴۰دانشگاه به خوابگاه
۱۳:۵۰ خوابگاه به دانشگاه
۱۵:۴۰دانشگاه به خوابگاه
۱۵:۵۰ خوابگاه به دانشگاه
۱۷:۴۰دانشگاه به خوابگاه
۱۷:۵۰خوابگاه به دانشگاه
۱۹:۳۰ دانشگاه به خوابگاه

 

ساعت حرکت سرویس دختران (داخل شهر):
7:30 میدان مرکزی به دانشگاه
9:30 میدان مرکزی به دانشگاه
9:50 دانشگاه به میدان مرکزی
 11:30 میدان مرکزی به دانشگاه
11:50 دانشگاه به میدان مرکزی
13:30 میدان مرکزی به دانشگاه
13:50 دانشگاه به میدان مرکزی
15:30 میدان مرکزی به دانشگاه
15:50 دانشگاه به میدان مرکزی
17:30 میدان مرکزی به دانشگاه
17:50 دانشگاه به میدان مرکزی
19:30 دانشگاه به میدان مرکزی
21:15 میدان مرکزی به خوابگاه

دسته مطلب: