اردوی دانشجویان جدیدالورود مرکز آموزش عالی کاشمر به روستای هدف گردشگری طرق

کاشمرشهرزیارت وسیاحت
اردوی دانشجویان جدیدالورود مرکز آموزش عالی کاشمر، به مناسبت هفتهی گردشگری،  به روستای هدف گردشگری طرق و حضور در اقامتگاه بوم گردی چشمه نقره و همچنین بازدید از  روستای ایور و حضوردر اقامتگاه بوم گردی بادام روستای ایور