امروز پنجشنبه 2 خرداد 1398

اردوی دانشجویان جدیدالورود مرکز آموزش عالی کاشمر به روستای هدف گردشگری طرق

کاشمرشهرزیارت وسیاحت
اردوی دانشجویان جدیدالورود مرکز آموزش عالی کاشمر، به مناسبت هفتهی گردشگری،  به روستای هدف گردشگری طرق و حضور در اقامتگاه بوم گردی چشمه نقره و همچنین بازدید از  روستای ایور و حضوردر اقامتگاه بوم گردی بادام روستای ایور